2016
 
 Listopad
 
 W ramach III edycji konferencji Środowisko Informacji, która się odbędzie w dniach 21-22 listopada br. w Centru Nauki Kopernik w Warszawie, organizowanej przez Ministerstwo Środowiska; Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.
 
Mieliśmy przyjemność wygłosić referat:
 
 
 

 
 
 
 Wrzesień

W ramach konferencji "mapywodkan.pl - GIS niezbędnym składnikiem w nowoczesnym przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym” organizowanej przez firmę ESRI Polska w dniach - 28-29 września 2016 na Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich, Termy Uniejów. Mieliśmy przyjemność wygłosić referat:

 

 "Nowe możliwości finansowania działań inwestycyjnych związanych z budową i wdrażaniem inteligentnych informatycznych systemów dystrybucji wody oraz odbioru ścieków, możliwych do realizacji ze środków Unii Europejskiej, pochodzących z budżetu na lata 2014 -2020".


 

 

 

   

 

 Luty

W rama konferencji "Wyzwania samorządu terytorialnego do roku 2020” organizowanej przez InnoTech - Centralna Izba Gospodarcza w dniach - 18-19 lutego 2016 w  Chlewiskach. Mieliśmy przyjemność wygłosić referat:

 

 "Systemy Informacji Przestrzennej w JST - rola, wyzwania i dobre praktyki".


 
 
 
 
 
 2015
 
Październik

W rama konferencji  - IV Forum BioGIS - System Informacji Przestrzennej w Badaniach Różnorodności Biologicznej - Narzędzia analityczne i dane przestrzenne w Ocenach Oddziaływania na Środowisko, organizowanego przez Collegium Biologicum, UAM w Poznaniu w dniach  28-29 października 2015 w Poznaniu. Mieliśmy przyjemność wygłosić referat:

 

„Modelowanie 3D potencjalnych lokalizacji farm wiatrowych z wykorzystaniem danych LiDAR oraz narzędzi geoprzetwarzania (GIS)"


 

 

 


 
Lipiec
 
 Miło nam poinformować, iż nasza firma przeszła pozytywnie etap rekrutacji w ramach: „Wykorzystanie Produktów LiDAR" -  organizowanego przez GUGiK w ramach projektu ISOK 22-24 lipca 2015 w Warszawie.
 
2014
 
Czerwiec
 

Miło nam poinformować, iż nasza firma przeszła pozytywnie etap rekrutacji w ramach: „Szkolenie z możliwości, form i metod zastosowania bazy danych obiektów topograficznych" w ramach projektu "Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania" - organizowanego przez GUGiK 9-13 czerwiec 2014 w Warszawie.

 

2013

 Październik

W tym roku nasza firma została sponsorem  organizowanego przez Zakład Geoinformacji IGMiT WNG UŁ, corocznego święta użytkowników i twórców Systemów Informacji Geograficznej GIS Day 2013.

 Fot z konferencji

 

W rama konferencji mieliśmy przyjemność przedstawić wyniki realizowanego projektu „ Transfer strzałem w dziesiątkę”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw”.

 

Projekt zakładał wykonanie:

 

„Diagnoza stanu i potrzeb ochronnych rzek i cieków w obszarze objętym przystąpieniami do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie osiedla Nowosolna”.

 

 

 

Projekt zakłada nawiązanie współpracy z Miastem Łodzią - Miejska Pracownia Urbanistyczną w celu weryfikacji praktycznej przydatności danych LiDAR oraz:

 

1.  Diagnoza:

 

1)   stanu obecnego rzek i cieków (które odcinki koryta się zachowały, w jakim stanie, jakie granice ma obecnie dolina rzeki);

2)   zagrożeń powodziowych (czy rzeka stwarza zagrożenia powodziowe i o jakim zasięgu, które tereny są narażone na podtopienia wodami gruntowymi);

3)   wyznaczenie zasięgu dolin rzek i cieków wraz z opisem kryterium ustalenia ich granic;

 

2.  Ocena możliwości zagospodarowania dolin rzek i cieków, w tym:

 

1)      wskazanie terenów, które należy pozostawić wolne od zabudowy ze względu na potrzebę prawidłowego funkcjonowania doliny rzecznej (z punktu widzenia uwarunkowań hydrologicznych nie powinny podlegać przekształceniom i zmianie sposobu użytkowania);

 2)        wskazanie terenów możliwych do przekształceń pod urbanizację z określeniem zasad i dopuszczalnych form zagospodarowania;

 3)        ocena możliwości funkcjonowania rzek i cieków jako odbiorników wód deszczowych, w tym ocena aktualności ustaleń zawartych w Projekcie Generalnym Rzeki  Miazgi w zakresie systemu odprowadzania wód deszczowych (określenie co należy zrobić, żeby umożliwić funkcjonowanie Miazgi jako odbiornika wód deszczowych, czy należy odtwarzać koryto, wyprostować, skanalizować, które odcinki);

 4)        wskazanie miejsc preferowanych dla lokalizacji zbiorników wodnych;

 5)        ewentualnie dodatkowo:

 -        wskazanie odcinków do renaturyzacji

 -        podanie uwarunkowań HISTORYCZNYCH, SPOŁECZNYCH … uzasadniających potrzebę renaturyzacji  (szanse i bariery)

 6)        Wnioski - określenie wytycznych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie zasad zagospodarowania dolin rzek i cieków oraz prowadzenia gospodarki wodnej

 

Wynik Projektu przestawiła Pani dr Małgorzata Stolarska. 

Maj