Start ankietyzacji w ramach opracowania planu przeciwdziałania skutkom suszy

17 grudnia 2018 rozpoczął się proces ankietyzacji jako jednego z zadań w ramach prac nad opracowaniem dokumentu planistycznego w gospodarowaniu wodami pn. Plan przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy (PPSS).

Celem niniejszej ankietyzacji jest przede wszystkim zebranie danych przydatnych do opracowania katalogu oraz programu działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy. Pytania ankiety dotyczą także zagadnień występowania zjawiska suszy i wywołanych przez nią strat. Szczególnie ważny pakiet pytań dotyczy realizowanych i planowanych działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy.

Listy zapraszające, ankietyzacja stop suszy! 2018/2019
Ankietyzacja Stop suszy!

Liczba interesariuszy zaproszonych do ankietyzacji to około 3500 podmiotów. Ankietyzacją zostały objęte zarówno jednostki administracji publicznej (ministerstwa, specjalistyczne jednostki administracji rządowej, jednostki administracji, jak i użytkownicy wód z różnych sektorów gospodarki oraz instytucje naukowo-badawcze, organizacje pozarządowe związane z aspektami gospodarowania i ochroną zasobów wodnych.

Ankieta jest dostępna poprzez system na stronie ankieta.stopsuszy.pl tylko do dnia 15 lutego 2019 r.

logotyp stop suszy!
stopsuszy.pl

Prace nad opracowaniem Planu przeciwdziałania skutkom suszy, a w tym niniejszej ankietyzacji, są realizowane na zlecenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na podstawie umowy nr KZGW/3/2018 z dnia 09 listopada 2018 r. przez konsorcjum firm: TRACTEBEL ENGINEERING S.A., „Pectore – Eco” Sp. z o.o. oraz WIND-HYDRO Grzegorz Łukasiewicz.