Rozpoczęła się ankietyzacja do Planu przeciwdziałania skutkom suszy

początek ankietyzacji suszy 2018

17 grudnia 2018 r. to data rozpoczęcia procesu ankietyzacji realizowanego na rzecz PPSS. Czyli w ramach zadań zmierzających do opracowania dokumentu planistycznego w gospodarowaniu wodami pn. Plan przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy.

Listy zapraszające, ankietyzacja stop suszy! 2018/2019
Ankietyzacja Stop suszy!

Celem niniejszej ankietyzacji jest przede wszystkim zebranie danych przydatnych do opracowania katalogu oraz programu działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy. Ankieta dotyczy nie tylko zagadnień częstotliwości i zasięgu zjawiska suszy. Porusza także istotne kwestie wywołanych przez nią strat. Szczególny nacisk kładzie na rozpoznanie działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy. Działań nie tylko realizowanych przez podmioty ale także tych zaplanowanych czy pożądanych do realizacji.

Liczba interesariuszy zaproszonych do ankietyzacji wyniosła prawie 3500. Ankietyzacją zostały objęte zarówno jednostki administracji publicznej (tj. ministerstwa, specjalistyczne jednostki administracji rządowej), wszystkie JST, użytkownicy wód z różnych sektorów gospodarki oraz instytucje naukowo-badawcze, organizacje pozarządowe związane z aspektami gospodarowania i ochroną zasobów wodnych.

Ankietyzacja trwa do 15 lutego 2019 r.

Ankieta w wersji on-line dostępna jest dla zaproszonych podmiotów na stronie ankieta.stopsuszy.pl

logotyp stop suszy!

Prace nad opracowaniem PPSS, w tym niniejszej ankietyzacji, są realizowane na zlecenie PGW Wody Polskie na podstawie umowy nr KZGW/3/2018 z dnia 09 listopada 2018 r. przez konsorcjum firm: TRACTEBEL ENGINEERING S.A., „Pectore – Eco” Sp. z o.o. oraz WIND-HYDRO Grzegorz Łukasiewicz.