Projekty krajowe

Nazwa projektu: Mali odkrywcy z SP Nr 113 w Łodzi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu ...
Czytaj Dalej
Nazwa projektu: Tabletowa szkoła – nauczanie narzędziami TIK w Szkole Podstawowej Nr 130 w Łodzi.  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego ...
Czytaj Dalej
Nazwa projektu: Opracowanie materiałów merytorycznych do sporządzenia projektów planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy Okres realizacji projektu: 06.2017-10.2017 Zamawiający: ...
Czytaj Dalej
Nazwa projektu: Budowa i wdrożenie systemu informacji przestrzennej (GIS) w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku ...
Czytaj Dalej
Nazwa projektu: Nadzór przyrodniczy dotyczący przeprowadzenia robót utrzymaniowych na Kanale Rogulickim i Kanale Środkowym nałożony w treści decyzji RDOŚ. Okres ...
Czytaj Dalej
Nazwa projektu: Wykonanie usług konsultingowych w zakresie modelowania matematycznego dla potrzeb wdrożenia programu LIFE w Radomiu Okres realizacji projektu: 09.2016 ...
Czytaj Dalej
Nazwa projektu: Profesjonalne kadry dla rozwoju energii odnawialnej w województwie łódzkim. Okres realizacji: 09.2014- 05.2015 (wniosek 06.2014 do 02.2015) Dysponent ...
Czytaj Dalej
Nazwa projektu: Opracowanie projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły wraz ze wskazaniem obszarów najbardziej narażonych na ...
Czytaj Dalej
Nazwa projektu: Opracowanie dla regionów wodnych RZGW w Warszawie Katalogów działań służących ograniczeniu skutków suszy na obszarach na suszę narażonych ...
Czytaj Dalej
Nazwa projektu: Wskazanie obszarów występowania zjawiska suszy wraz z określeniem jej zasięgu i natężenia na terenie RZGW w Warszawie oraz ...
Czytaj Dalej
Nazwa projektu: Identyfikacja substancji priorytetowych i określenie stref mieszania w zlewni rzeki pilotażowej - rzeka Silnica Okres realizacji projektu: 05.2014-09.2014 ...
Czytaj Dalej
Nazwa projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e-Administracji i informacji przestrzennej realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ...
Czytaj Dalej
Nazwa opracowania: Identyfikacja przestrzeni Łodzi wskazanych do ograniczenia zainwestowania z uwagi na zagrożenia związane ze spływem wód powierzchniowych Okres realizacji ...
Czytaj Dalej
Nazwa opracowanie: Diagnoza stanu i potrzeb ochronnych rzek i cieków w obszarze objętym przystąpieniami do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ...
Czytaj Dalej
Nazwa projektu: Opracowanie koncepcji i bazy danych oraz wykonanie map i analiz środowiskowych. Okres realizacji projektu: 09.2012-05.2013 Zamawiający: w4e Centrum ...
Czytaj Dalej
Nazwa projektu: Opracowania ekofizjograficzne podstawowe dla potrzeb trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi. Okres realizacji projektu: 04.2012-11.2012 Zamawiający: Miejska ...
Czytaj Dalej
Nazwa projektu: Projekt Planu przeciwdziałania skutkom suszy – Etap I. Okres realizacji projektu: 05.2012 - 09.2012 Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki ...
Czytaj Dalej
Nazwa projektu: Projekt planu występowania zjawiska suszy w regionach wodnych RZGW w Szczecinie wraz ze wskazaniem obszarów najbardziej narażonych na ...
Czytaj Dalej
Nazwa projektu: Analiza walorów przyrodniczych fragmentu doliny rzeki Zimnej Wody na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Wici Okres realizacji ...
Czytaj Dalej
Nazwa projektu: Analizy przestrzenne wielokryterialne w postaci map uwarunkowań lokalizacji dla farm wiatrowych Okres realizacji: 12.2009-12.2011 Zamawiający: TWE S.A. w ...
Czytaj Dalej
Nazwa projektu: Analiza wariantowa rozbudowy farmy wiatrowej na Górze Kamieńsk Okres realizacji: 04.2008 - 07.2008 Zamawiający: Elektrownia Wiatrowa Kamieńsk Sp ...
Czytaj Dalej