Projekty krajowe

Nazwa projektu: Tabletowa szkoła – nauczanie narzędziami TIK w Szkole Podstawowej Nr 130 w Łodzi.  ...
Czytaj Dalej
Nazwa projektu: Opracowanie materiałów merytorycznych do sporządzenia projektów planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy ...
Czytaj Dalej
Nazwa projektu: Budowa i wdrożenie systemu informacji przestrzennej (GIS) w Miejskim  Przedsiębiorstwie  Wodociągów i Kanalizacji ...
Czytaj Dalej
Nazwa projektu: Nadzór przyrodniczy dotyczący przeprowadzenia robót utrzymaniowych na Kanale Rogulickim i Kanale Środkowym nałożony ...
Czytaj Dalej
Nazwa projektu: Wykonanie usług konsultingowych w zakresie modelowania matematycznego dla potrzeb wdrożenia programu LIFE w ...
Czytaj Dalej
Nazwa projektu: Profesjonalne kadry dla rozwoju energii odnawialnej w województwie łódzkim Okres realizacji: 09.2014- 05.2015, ...
Czytaj Dalej
Nazwa projektu: Opracowanie projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły wraz ze ...
Czytaj Dalej
Nazwa projektu: Opracowanie dla regionów wodnych RZGW w Warszawie Katalogów działań służących ograniczeniu skutków suszy ...
Czytaj Dalej
Nazwa projektu: Wskazanie obszarów występowania zjawiska suszy wraz z określeniem jej zasięgu i natężenia na ...
Czytaj Dalej
Nazwa projektu: Identyfikacja substancji priorytetowych i określenie stref mieszania w zlewni rzeki pilotażowej - rzeka ...
Czytaj Dalej
Nazwa projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e-Administracji i informacji przestrzennej  realizowany  w ...
Czytaj Dalej
Nazwa opracowania: Identyfikacja przestrzeni Łodzi wskazanych do ograniczenia zainwestowania z uwagi na zagrożenia związane ze ...
Czytaj Dalej
Nazwa opracowanie: Diagnoza stanu i potrzeb ochronnych rzek i cieków w obszarze objętym przystąpieniami do ...
Czytaj Dalej
Nazwa projektu: Opracowanie koncepcji i bazy danych oraz wykonanie map i analiz środowiskowych Okres realizacji ...
Czytaj Dalej
Nazwa projektu: Opracowania ekofizjograficzne podstawowe dla potrzeb trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi Okres ...
Czytaj Dalej
Nazwa projektu: Projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy – Etap I Okres realizacji projektu: 05.2012 - ...
Czytaj Dalej
Nazwa projektu: Opracowanie w zakresie GIS projektu planu występowania zjawiska suszy w regionach wodnych RZGW ...
Czytaj Dalej
Nazwa projektu: Analiza walorów przyrodniczych fragmentu doliny rzeki Zimnej Wody na odcinku od ul. Szczecińskiej ...
Czytaj Dalej
Nazwa projektu: Analizy przestrzenne wielokryterialne w postaci map uwarunkowań lokalizacji dla farmy wiatrowych Okres realizacji: ...
Czytaj Dalej
Nazwa projektu: Analiza wariantowa rozbudowy farmy wiatrowej na Górze Kamieńsk Okres realizacji: 04.2008-07.2008 Zamawiający: Elektrownia ...
Czytaj Dalej