Analiza walorów przyrodniczych fragmentu doliny rzeki Zimnej Wody

Nazwa projektu: Analiza walorów przyrodniczych fragmentu doliny rzeki Zimnej Wody na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Wici

Okres realizacji projektu:  03.2012-06.2012

Zamawiający: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi

Zakres prac: Określenie zasięgu doliny wraz z opisem kryterium ustalenia jej granic wraz z inwentaryzacją zasobów przyrodniczych doliny, ze szczególnym uwzględnieniem: roślinności rzeczywistej, stwierdzonych stanowisk roślin chronionych, elementów przyrody nieożywionej.

Ocena uwarunkowań przyrodniczych doliny Zimnej Wody w kontekście możliwości jej zagospodarowania, w tym:

  • wskazanie terenów, które powinny pełnić przede wszystkim funkcje przyrodnicze (z punktu widzenia uwarunkowań przyrodniczych nie powinny podlegać przekształceniom i zmianie sposobu użytkowania);
  • wskazanie terenów możliwych do przekształceń pod urbanizację z określeniem zasad i dopuszczalnych form zagospodarowania.

Określenie wytycznych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie zasad prowadzenia gospodarki wodnej w dolinie rzeki i na terenach sąsiednich.