Diagnoza stanu i potrzeb ochronnych rzek w obszarze MPZP na terenie osiedla Nowosolna

Nazwa opracowanie: Diagnoza stanu i potrzeb ochronnych rzek i cieków w obszarze objętym przystąpieniami do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie osiedla Nowosolna

Okres realizacji projektu: 02.2013- 07.2013

Zamawiający: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi

Zakres prac: Sporządzenie wielokryterialnej analizy warunków hydrograficznych osiedla Nowosolna i opracowanie wytycznych dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie możliwości zagospodarowania dolin rzecznych (Miazgi i jej dopływu –Cieku spod Sikawy) oraz zasad prowadzenia gospodarki wodami deszczowymi. Ocenę stanu hydrografii obszaru przeprowadzono z  wykorzystaniem m.in. prac terenowych, analizy przestrzennej GIS  w tym danych NMT i NMPT z lotniczego skaningu laserowego (LiDAR).