Identyfikacja obszarów zagrożenia związanego ze spływem wód powierzchniowych w Łodzi

Nazwa opracowania: Identyfikacja przestrzeni Łodzi wskazanych do ograniczenia zainwestowania z uwagi na zagrożenia związane ze spływem wód powierzchniowych

Okres realizacji projektu: 10.2013- 11.2013

Zamawiający: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi

Zakres prac: Zrealizowano zadania związane z wytyczeniem linii koncentracji spływu powierzchniowego wód opadowych i roztopowych wraz z wytyczeniem obszarów narażonych na niebezpieczeństwo podtopień wodami spływu powierzchniowego (z podziałem na obszary o zadanych spadkach terenu).Określono przyczyny, skalę zjawiska i podano możliwości ograniczenia istniejących zagrożeń podtopień wodami spływu powierzchniowego. Wyznaczono obszary zagrożenia powodziowego dla wody 100-letniej. W ramach prac sformułowano wytyczne do „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”. W realizacji zadań wykorzystano bazy danych i analizy przestrzenne GIS w tym dane NMT i NMPT z lotniczego skaningu laserowego (LiDAR).