Katalogi działań ograniczających skutki suszy w obszarze RZGW w Warszawie

Nazwa projektu: Opracowanie dla regionów wodnych RZGW w Warszawie Katalogów działań służących ograniczeniu skutków suszy na obszarach na suszę narażonych

Okres realizacji projektu: 08.2014-11.2014

Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Opis: Celem zadania było wskazanie dla obszarów narażonych na występowanie skutków suszy, działań technicznych oraz nietechnicznych ograniczających skutki występowania suszy wraz z analizą efektywności tych działań oraz ze wskazaniem wytycznych do ich stosowania w zależności do rodzaju suszy. (Opracowanie wykonane na potrzeby realizacji projektów Planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Środkowej Wisły, regionie wodnym Łyny i Węgorapy, regionie wodnym Niemna, regionie wodnym Jarft i regionie wodnym Świeżej (zgodnie z zapisami art. 88s ust. 3 ustawy Prawo wodne).

Zakres prac: Opracowanie dla obszarów narażonych na występowanie skutków suszy Katalogów działań służących ograniczeniu skutków suszy. Dla każdego regionu wodnego opracowano oddzielny Katalog z uwzględnieniem specyfiki regionu. Każdy Katalog obejmuje zestaw działań technicznych (tj. budowa, rozbudowa/przebudowa urządzeń wodnych) i nietechnicznych ograniczających skutki występowania suszy. W zakresie prac dokonano analizy efektywności, korzyści i kosztów poszczególnych działań wraz z opracowaniem wytycznych do ich stosowania w zależności od rodzaju suszy. Dodatkowo w opracowaniu zawarte zostały propozycje działań propagujących oszczędność w gospodarowaniu zasobami wody.