Obszary występowania zjawiska suszy (zasięg i natężenie) na terenie RZGW w Warszawie

Nazwa projektu: Wskazanie obszarów występowania zjawiska suszy wraz z określeniem jej zasięgu i natężenia na terenie RZGW w Warszawie oraz analiza możliwości zwiększenia na wskazanych obszarach dyspozycyjności zasobów wodnych

Okres realizacji projektu: 04.2014-11.2014

Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Opis: Celem projektu było wykonanie opracowania obejmującego analizę oraz wskazanie obszarów występowania suszy na terenie RZGW w Warszawie, wraz z ich hierarchizacją oraz oceną potencjalnych skutków suszy. Dla wskazanych obszarów przeprowadzono wstępną ocenę możliwości powiększenia zasobów dyspozycyjnych. Wyniki opracowania wraz z zaproponowanym harmonogramem i programem prac stanowiły podstawę do opracowania – wymaganych zgodnie z art. 88s ust. 2 ustawy Prawo wodne – planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych: Środkowej Wisły, Niemna, Jarft, Świeżej oraz Łyny i Węgorapy.

Opis: Celem projektu było wykonanie opracowania obejmującego analizę oraz wskazanie obszarów występowania suszy na terenie RZGW w Warszawie, wraz z ich hierarchizacją oraz oceną potencjalnych skutków suszy. Dla wskazanych obszarów przeprowadzono wstępną ocenę możliwości powiększenia zasobów dyspozycyjnych. Wyniki opracowania wraz z zaproponowanym harmonogramem i programem prac stanowiły podstawę do opracowania – wymaganych zgodnie z art. 88s ust. 2 ustawy Prawo wodne – planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych: Środkowej Wisły, Niemna, Jarft, Świeżej oraz Łyny i Węgorapy.

Zakres prac: Wykonanie kompletnego opracowania, zawierającego siedem elementów składowych:

  1. Opracowanie harmonogramu i programu prac związanych z opracowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych.
  2. Analiza występowania zjawiska suszy na terenie RZGW w Warszawie, obejmująca określenie deficytu opadów, wyznaczenie okresów pojawiania się, intensywności i czasu trwania suszy wraz z określeniem jej rozkładów przestrzennych i przedstawieniem graficznym.
  3. Dokonanie na podstawie w/w analizy, z uwzględnieniem potrzeb wodnych użytkowników i środowiska przyrodniczego, identyfikacji obszarów narażonych na występowanie skutków suszy, ustalenie listy gmin, które mogą być dotknięte suszą, przedstawienie wyników na mapach w skali 1:100 000.
  4. Hierarchizacja obszarów narażonych na skutki występowania suszy pod kątem wdrożenia działań łagodzących skutki suszy.
  5. Analiza dla zidentyfikowanych obszarów narażonych na występowanie skutków suszy:
  • użytkowników wody i wyselekcjonowanie grup użytkowników, dla których brak wody w okresach suszy stanowi największą przeszkodę w prowadzeniu działalności,
  • oszacowanie wpływu suszy na poszczególne sektory gospodarki,
  • oszacowanie wpływu suszy na ekosystemy od wód zależne w szczególności na obszary Natura 2000.
  1. Wstępna ocena możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych w zhierarchizowanych obszarach narażonych na skutki występowania suszy wraz z oceną celowości i możliwości zastosowania różnych form retencji w obszarach wymagających zwiększenia zasobów wodnych w podziale na regiony wodne i z uwzględnieniem zlewni bilansowych.
  2. Wskazanie interesariuszy potencjalnie zainteresowanych uczestniczeniem w procesie zarządzania ryzykiem suszy w regionach wodnych przy uwzględnieniu podziału na regiony wodne i zlewnie bilansowe.

Broszura Plany przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych RZGW w Warszawie