Projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy – Etap I

Nazwa projektu: Projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy – Etap I

Okres realizacji projektu: 05.2012 – 09.2012

Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,

Opis: Opracowanie projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy. W ramach zadań szczegółowych: określenie zasięgu oraz natężenia suszy (z podziałem na jej rodzaje) na obszarze działania RZGW we Wrocławiu, określenie deficytu opadów w zlewniach oraz analiza możliwości zwiększenia dyspozycyjności zasobów wodnych.

Prace merytoryczne obejmowały zagadnienia:

  1. zdefiniowanie zasobów wód powierzchniowych,
  2. analizę występowania  zjawiska  suszy (wytypowanie  i  hierarchizacja  obszarów  występowania  zjawiska suszy  na  obszarze  działania  RZGW  we Wrocławiu  oraz  ustalenie  priorytetów  działań  dla przeciwdziałania skutkom suszy i łagodzenia następstw niedoborów wody w aspektach: I.  zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, II.  zaopatrzenia  w  wodę  sektora  gospodarki,  w  tym  w  szczególności  rolnictwa z rozróżnieniem na produkcję zwierzęcą i roślinną, III.  zaspokojenia  potrzeb  wodnych  środowiska  naturalnego,  w  tym  w  szczególności ochrony cennych przyrodniczo ekosystemów od wód zależnych.
  3. wyznaczenie i hierarchizacja obszarów narażonych na skutki występowania suszy,
  4. określenie indykatywnych  wskaźników  suszy  reprezentatywnych  dla  typów wykorzystania  gospodarczego  obszarów/podobszarów,
  5. ocenę możliwości  powiększenia  dyspozycyjnych  zasobów  wodnych w zhierarchizowanych  obszarach  narażonych  na  skutki  występowania  suszy,
  6. analizy przestrzenne GIS i stworzenie prezentacji graficznych do projektu.