Projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły

Nazwa projektu: Opracowanie projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły wraz ze wskazaniem obszarów najbardziej narażonych na jej skutki

Okres realizacji projektu: 05.2014-12.2014

Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Opis: Celem opracowania było wykonanie projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły wraz ze wskazaniem obszarów najbardziej narażonych na jej skutki. Opracowanie projektu ppss spełnia obowiązek wynikający z art. 88s ust. 2 ustawy Prawo wodne (Dz.U. 2012 poz. 145 z późn. zm.).

Zakres prac: W ramach opracowania przygotowano identyfikację obszarów zagrożonych suszą, na podstawie analizy historycznej, z uwzględnieniem potrzeb wodnych użytkowników i środowiska przyrodniczego, wraz z analizą rozkładu przestrzennego występowania zjawiska suszy.

Na podstawie analizy obecnego systemu przeciwdziałania skutkom suszy, opracowane zostały struktury zarządzania ryzykiem wystąpienia suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły, wraz z procedurami działania. Opracowano katalog działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy wraz z analizą kosztów i korzyści.