Konsulting w zakresie modelowania matematycznego dla potrzeb LIFE RadomKlima

Nazwa projektu: Wykonanie usług konsultingowych w zakresie modelowania matematycznego dla potrzeb wdrożenia programu LIFE w Radomiu

Okres realizacji projektu:   09.2016 – 05.2017

Odbiorca prac: Uniwersytet Łódzki

Usługa na rzecz Wykonawcy – P.U.H.T.I. KALMET Kraśkiewicz  Witold

Opis: Efektem projektu są wyniki modeli hydrologicznego sieci rzecznej i hydraulicznego sieci kanalizacyjnej wraz z opisem zidentyfikowanych zagrożeń funkcjonowania kanalizacji deszczowej na terenie aglomeracji radomskiej w warunkach wystąpienia opadów ulewnych i nawalnych o wysokiej intensywności i różnych czasach trwania. Prace zrealizowano w ujęciu aktualnego (2016) stanu hydrologicznego i pluwialnego oraz w ujęciu scenariuszy zmian klimatu w horyzoncie czasowym na 2050 rok. Szczegóły na stronie projektu life.radom.pl

Zakres prac:  W ramach realizacji projektu wykonano:  hydrologiczne modelowanie matematyczne,  aktualizację  modelu hydrologicznego w modelach HEC-HMS i  HEC-RAS dla cieków wodnych zlokalizowanych w całości lub części na terenie aglomeracji radomskiej,  przeprowadzono kalibrację i weryfikację modelu hydrologicznego w HEC-RAS dla systemu rzecznego aglomeracji radomskiej w oparciu o dane z przeprowadzonych kampanii pomiarowych. Zrealizowano zadania związane z analizą hydrauliczna i hydrologiczną funkcjonowania zlewni dla aktualnego scenariusza klimatycznego i scenariuszy klimatycznych przyjętych w programie LIFE RadomKlima. Przeprowadzono także aktualizację baz danych przestrzennych i wykonywania analiz przestrzennych z zastosowaniem systemu informacji geograficznej (GIS).