Projekty krajowe

Nazwa projektu: Mali odkrywcy z SP Nr 113 w Łodzi.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 03.2019 – 06.2019

Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 113 im. Adolfa Dygasińskiego w Łodzi.

Zakres prac: Celem projektu było podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 113. W ramach projektu przeprowadzono 60 godzin specjalistycznego szkolenia z zakresu GIS dla nauczycieli kształcenia ogólnego na poziomie szkoły podstawowej. Mali odkrywcy SP nr 113, logotypy unijne

Nazwa projektu: Tabletowa szkoła – nauczanie narzędziami TIK w Szkole Podstawowej Nr 130 w Łodzi. 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Okres realizacji projektu: 04.2018 – 06.2018

Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 130 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi

Zakres prac: Realizacja w ramach projektu zadania nr 2 -przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego „Systemy Informacji Geograficznej – GIS” wraz z doradztwem dla nauczycieli kształcenia ogólnego na poziomie Szkoły Podstawowej.

Nazwa projektu: Opracowanie materiałów merytorycznych do sporządzenia projektów planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy

Okres realizacji projektu: 06.2017 – 10.2017

Zamawiający: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Metodyki do planów suszy

Opis: Przedmiotem prac było sporządzenie metodyki dla opracowania planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy czyli określenie zbioru metod i instrukcji dla ich realizacji. Celem metodyki jest bowiem by gwarantowała ona stworzenie spójnego dokumentu o określanej strukturze, zgodnego ze standardami europejskimi sformułowanymi przez Komisję Europejską (w tym EDO- Europejskie Centrum Obserwacji Suszy) i zgodnego z aktualnym stanem prawa krajowego.

Zakres prac: Część 1. Opracowanie materiałów merytorycznych do sporządzenia projektów planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy:

1.1. Etap I – Analiza planów lub projektów planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych z uwzględnieniem ich specyfiki oraz analiza aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy i planów zarządzania ryzykiem powodziowym w kontekście przeciwdziałania skutkom suszy;

1.2. Etap II – Aktualizacja opracowania pn.: „Ochrona przed suszą w planowaniu gospodarowania wodami – metodyka postępowania” z 2013 r.  (do pobrania metodyka opracowanie)

Część 2. Przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu pn. „Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy”

2.1. Przygotowania serwisu internetowego na serwerach Zamawiającego i zasilanie go treściami

2.2. Przygotowanie bannerów internetowych, przekierowujących do zakładki na stronie internetowej, do umieszczenia na stronach internetowych innych instytucji i organizacji

2.3. Opracowanie merytoryczne, projekt graficzny i dystrybucja plakatu informacyjnego

2.4. Organizacja ogólnopolskiej konferencji z udziałem ekspertów

Nazwa projektu: Budowa i wdrożenie systemu informacji przestrzennej (GIS) w Miejskim  Przedsiębiorstwie  Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku – Kamiennej.

Okres realizacji projektu:  10.2015 – 12.2016

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skarżysku-Kamiennej

Zakres prac: Przeprowadzenie prac analitycznych i wdrożeniowych systemu zarządzania infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną wraz z dostawą oprogramowania GIS i przeprowadzanie cyklu szkoleń dla pracowników MPWiK.

W ramach prac dokonano także integracji systemu GIS z nową bazą danych dotyczącą sprzedaży wody.

Cel projektu to  informatyzacja MPWiK w Skarżysku- Kamiennej, poprzez wdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS. Specyfiką nowego systemy było umożliwienie sprawnego zarządzania majątkiem sieciowym zarówno w codziennej pracy, jak i podczas opracowywania planów modernizacji sieci.

GIS MPWiK w Skarżysku-Kamiennej

Nazwa projektu: Nadzór przyrodniczy dotyczący przeprowadzenia robót utrzymaniowych na Kanale Rogulickim i Kanale Środkowym nałożony w treści decyzji RDOŚ.

Okres realizacji projektu:  07.2016 – 10.2016

Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi

Zakres prac: Nadzór przyrodniczy nad pracami utrzymaniowymi na Kanale Rogulickim i Środkowym. Kontrola jakości i sposobu przeprowadzania tych prac pod kątem zgodności z Raportem oddziaływania na obszary Natura 2000 oraz decyzją RDOŚ w Łodzi.

W ramach zadań szczegółowych zostały wykonywane m.in. analizy przestrzenne z zastosowaniem systemu informacji geograficznej (GIS) służące w dalszych działania do utrzymania i konserwacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych.

Nazwa projektu: Wykonanie usług konsultingowych w zakresie modelowania matematycznego dla potrzeb wdrożenia programu LIFE w Radomiu

Okres realizacji projektu:   09.2016 – 05.2017

Odbiorca prac: Uniwersytet Łódzki

Usługa na rzecz Wykonawcy: P.U.H.T.I. KALMET Kraśkiewicz Witold

Opis: Efektem projektu są wyniki modeli hydrologicznego sieci rzecznej i hydraulicznego sieci kanalizacyjnej wraz z opisem zidentyfikowanych zagrożeń funkcjonowania kanalizacji deszczowej na terenie aglomeracji radomskiej w warunkach wystąpienia opadów ulewnych i nawalnych o wysokiej intensywności i różnych czasach trwania. Prace zrealizowano w ujęciu aktualnego (2016) stanu hydrologicznego i pluwialnego oraz w ujęciu scenariuszy zmian klimatu w horyzoncie czasowym na 2050 rok. Szczegóły na stronie projektu life.radom.pl

Zakres prac:  W ramach realizacji usługi wykonano  hydrologiczne modelowanie matematyczne i  aktualizację  modelu hydrologicznego w modelach HEC-HMS i  HEC-RAS dla cieków wodnych zlokalizowanych w całości lub części na terenie aglomeracji radomskiej.  Przeprowadzono również kalibrację i weryfikację modelu hydrologicznego w HEC-RAS dla systemu rzecznego aglomeracji radomskiej w oparciu o dane z przeprowadzonych kampanii pomiarowych.

Zrealizowano zadania związane z analizą hydrauliczną i hydrologiczną funkcjonowania zlewni dla aktualnego scenariusza klimatycznego i scenariuszy klimatycznych przyjętych w programie LIFE RadomKlima. Przeprowadzono także aktualizację baz danych przestrzennych i wykonywania analiz przestrzennych z zastosowaniem systemu informacji geograficznej (GIS).

LIFE Radom
LIFE + Radom modelowania
 • Nazwa projektu: Profesjonalne kadry dla rozwoju energii odnawialnej w województwie łódzkim.

Okres realizacji: 09.2014 – 05.2015 (wniosek 06.2014 do 02.2015)

Dysponent środków: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Opis: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VIII  Regionalne Kadry  Gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw).

Rezultat projektu:  podniesienie kwalifikacji pracowników oraz ich kompetencji. W efekcie końcowym także wzrost konkurencyjność i efektywności działania firm w zakresie nowoczesnych rozwiązań analitycznych, technologicznych i projektowych z branży energii odnawialnej.

Zakres działań: Projekt polegał na objęciu wsparciem czterech pracowników z trzech MŚP (w tym WIND-HYDRO) działających w branży  energii odnawialnej na terenie województwa łódzkiego. Udzielone wsparcie miało na celu podwyższenie i nabycie nowych kwalifikacji niezbędnych w branży energii odnawialnej. Całość szkolenia została rozdzielona na trzy bloki tematyczne dotyczące nowoczesnych rozwiązań analitycznych, technologicznych i projektowych. Na zakończenie każdego z cykli szkoleniowych uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzający nabycie kwalifikacji z danego zakresu.

Poszczególne bloki tematyczne dotyczyły zastosowania w branży energii odnawialnej:

-modeli analizy wiatru w tym UrbaWIND,

-analiz i wykorzystania danych LiDAR, GIS, GPS;

-technik termowizyjnych ITC,

-audytu efektywności energetycznej,

-obsługi programów do analiz i projektowania m.in.:  AutoCAD Map 3D, Autodesk Infraworks oraz uzyskania certyfikatów ECDL GIS.

Nazwa projektu: Opracowanie projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły wraz ze wskazaniem obszarów najbardziej narażonych na jej skutki.

Okres realizacji projektu: 05.2014 – 12.2014

Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Opis: Celem opracowania było wykonanie projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły wraz ze wskazaniem obszarów najbardziej narażonych na jej skutki. Opracowanie projektu ppss jest spełnieniem obowiązku wynikający z art. 88s ust. 2 ustawy Prawo wodne (Dz.U. 2012 poz. 145 z późn. zm.).

Zakres prac: W ramach opracowania przygotowano identyfikację obszarów zagrożonych suszą, na podstawie analizy historycznej, z uwzględnieniem potrzeb wodnych użytkowników i środowiska przyrodniczego.Opracowana również analizę rozkładu przestrzennego występowania zjawiska suszy.

Na podstawie analizy obecnego systemu przeciwdziałania skutkom suszy, opracowane zostały struktury zarządzania ryzykiem wystąpienia suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły, wraz z procedurami działania. Opracowano także katalog działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy wraz z analizą kosztów i korzyści.

Nazwa projektu: Opracowanie dla regionów wodnych RZGW w Warszawie Katalogów działań służących ograniczeniu skutków suszy na obszarach na suszę narażonych.

Okres realizacji projektu: 08.2014 – 11.2014

Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Opis: Celem projektu było wskazanie dla obszarów narażonych na występowanie skutków suszy, działań technicznych oraz nietechnicznych ograniczających skutki występowania suszy wraz z analizą efektywności tych działań oraz ze wskazaniem wytycznych do ich stosowania w zależności do rodzaju suszy. Opracowanie wykonano na potrzeby realizacji projektów Planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Środkowej Wisły, regionie wodnym Łyny i Węgorapy, regionie wodnym Niemna, regionie wodnym Jarft i regionie wodnym Świeżej (zgodnie z zapisami art. 88s ust. 3 ustawy Prawo wodne).

Zakres prac: Opracowanie dla obszarów narażonych na występowanie skutków suszy Katalogów działań służących ograniczeniu skutków suszy. Dla każdego regionu wodnego opracowano oddzielny Katalog z uwzględnieniem specyfiki regionu. Każdy Katalog obejmuje zestaw działań technicznych (tj. budowa, rozbudowa/przebudowa urządzeń wodnych) i nietechnicznych ograniczających skutki występowania suszy. W zakresie prac dokonano analizy efektywności, korzyści i kosztów poszczególnych działań wraz z opracowaniem wytycznych do ich stosowania w zależności od rodzaju suszy. Dodatkowo w opracowaniu zawarte zostały propozycje działań propagujących oszczędność w gospodarowaniu zasobami wody.

Nazwa projektu: Wskazanie obszarów występowania zjawiska suszy wraz z określeniem jej zasięgu i natężenia na terenie RZGW w Warszawie oraz analiza możliwości zwiększenia na wskazanych obszarach dyspozycyjności zasobów wodnych

Okres realizacji projektu: 04.2014 – 11.2014

Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Opis: Celem projektu było wykonanie opracowania obejmującego analizę oraz wskazanie obszarów występowania suszy na terenie RZGW w Warszawie, wraz z ich hierarchizacją oraz oceną potencjalnych skutków suszy. Dla wskazanych obszarów przeprowadzono wstępną ocenę możliwości powiększenia zasobów dyspozycyjnych. Wyniki opracowania wraz z zaproponowanym harmonogramem i programem prac stanowiły podstawę do opracowania – wymaganych zgodnie z art. 88s ust. 2 ustawy Prawo wodne – planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych: Środkowej Wisły, Niemna, Jarft, Świeżej oraz Łyny i Węgorapy.

Zakres prac: Wykonanie kompletnego opracowania, zawierającego siedem elementów składowych:

 1. Opracowanie harmonogramu i programu prac związanych z opracowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych.
 2. Analiza występowania zjawiska suszy na terenie RZGW w Warszawie. W jej zakresie ujęto: określenie deficytu opadów, wyznaczenie okresów pojawiania się, intensywności i czasu trwania suszy wraz z określeniem jej rozkładów przestrzennych i przedstawieniem graficznym.
 3. Dokonanie na podstawie w/w analizy, z uwzględnieniem potrzeb wodnych użytkowników i środowiska przyrodniczego, identyfikacji obszarów narażonych na występowanie skutków suszy, a także ustalenie listy gmin, które mogą być dotknięte suszą. Dodatkowo przedstawienie wyników na mapach w skali 1:100 000.
 4. Hierarchizacja obszarów narażonych na skutki występowania suszy pod kątem wdrożenia działań łagodzących skutki suszy.
 5. Analiza dla zidentyfikowanych obszarów narażonych na występowanie skutków suszy:
 • użytkowników wody i wyselekcjonowanie grup użytkowników, dla których brak wody w okresach suszy stanowi największą przeszkodę w prowadzeniu działalności,
 • oszacowanie wpływu suszy na poszczególne sektory gospodarki,
 • oszacowanie wpływu suszy na ekosystemy od wód zależne w szczególności na obszary Natura 2000.
 1. Wstępna ocena możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych w zhierarchizowanych obszarach narażonych na skutki występowania suszy wraz z oceną celowości i możliwości zastosowania różnych form retencji w obszarach wymagających zwiększenia zasobów wodnych w podziale na regiony wodne i z uwzględnieniem zlewni bilansowych.
 2. Wskazanie interesariuszy potencjalnie zainteresowanych uczestniczeniem w procesie zarządzania ryzykiem suszy w regionach wodnych przy uwzględnieniu podziału na regiony wodne i zlewnie bilansowe.
Obszary suszy RZGW w Warszawie

Broszura Plany przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych RZGW w Warszawie

Nazwa projektu: Identyfikacja substancji priorytetowych i określenie stref mieszania w zlewni rzeki pilotażowej – rzeka Silnica

Okres realizacji projektu: 05.2014 – 09.2014

Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Opis: Zadaniem projektu było opracowanie metodyki wyznaczania stref mieszania, z analizą obecnych metod i przedstawieniem wytycznych dla różnych typów cieków w całej Polsce. Badania mające na celu identyfikację substancji priorytetowych i określenie stref mieszania przeprowadzono w zlewni pilotażowej (rzeki Silnicy). W opracowaniu zastosowano zalecenia UE w zakresie wyznaczania stref mieszania. W efekcie projektu otrzymano zbiór metodyczny do prowadzenia oceny możliwości i sposobu wyznaczania stref mieszania, dostosowany do specyfiki Polski. Opracowano także zakres warunków jakie muszą być spełnione by doszło do wyznaczenia strefy mieszania. W opracowaniu zebrano je w formie listy ograniczeń oraz kryteriów i zakresu danych koniecznych do przeprowadzenia obliczeń.

Zakres prac: Projekt obejmował prace terenowe oraz merytoryczne nad przygotowaniem wielopoziomowego podejścia w wyznaczaniu stref mieszania. Badania wykonano na przykładzie analizy zrzutów w zlewni Silnicy za okres 2008-2013 oraz określono rozmiar stref mieszania wraz z podaniem źródeł charakterystyk wejściowych.

strefy mieszania Silnica

Nazwa projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e-Administracji i informacji przestrzennej  

Projekt realizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Okres realizacji projektu:  02.2014 – 03.2015

Odbiorca prac: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą w Toruniu

Opis: Celem projektu było wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego poprzez poprawienie efektywności działań administracji samorządowej oraz podniesienie jakości usług publicznych. W ramach projektu wdrożona została platforma internetowa (portal), na której  udostępniono pakiety usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Integralną częścią serwisu są systemy generowania i obiegu dokumentów, poprawiające jakość obsługi obywateli i usprawniające procesy wewnątrz urzędów.

Link do ogólnodostępnego geoportalu: http://geoportal.mojregion.info/

Zakres prac: Pozyskanie i kalibracja danych (w tym załączników kartograficznych oraz wybranych treści uchwał Miejscowych Planów Zagospodarowania oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego) implementowanych do  tworzonego systemu z obszaru ponad 120 jednostek samorządu terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego. Dokonanie aktualizacji baz danych przestrzennych wczytywanych do systemu  opracowywanego w projekcie.

Infostrada

Nazwa opracowania: Identyfikacja przestrzeni Łodzi wskazanych do ograniczenia zainwestowania z uwagi na zagrożenia związane ze spływem wód powierzchniowych

Okres realizacji projektu: 10.2013 – 11.2013

Zamawiający: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi

Zakres prac: Realizacja zadań związanych z wytyczeniem linii koncentracji spływu powierzchniowego wód opadowych i roztopowych wraz z wytyczeniem obszarów narażonych na niebezpieczeństwo podtopień wodami spływu powierzchniowego (z podziałem na obszary o zadanych spadkach terenu). Określenie przyczyn, skali zjawiska i podanie możliwości ograniczenia istniejących zagrożeń podtopień wodami spływu powierzchniowego. Wyznaczenie obszarów zagrożenia powodziowego dla wody 100-letniej. W ramach prac sformułowano także wytyczne do „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”.

W realizacji zadań wykorzystano bazy danych i analizy przestrzenne GIS w tym dane NMT i NMPT z lotniczego skaningu laserowego (LiDAR).

Nazwa opracowanie: Diagnoza stanu i potrzeb ochronnych rzek i cieków w obszarze objętym przystąpieniami do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie osiedla Nowosolna

Okres realizacji projektu: 02.2013 – 07.2013

Zamawiający: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi

Zakres prac: Sporządzenie wielokryterialnej analizy warunków hydrograficznych osiedla Nowosolna. Opracowanie wytycznych dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie możliwości zagospodarowania dolin rzecznych (Miazgi i jej dopływu – cieku spod Sikawy) oraz zasad prowadzenia gospodarki wodami deszczowymi. Ocenę stanu hydrografii obszaru przeprowadzono z  wykorzystaniem m.in. prac terenowych, analizy przestrzennej GIS  w tym danych NMT i NMPT z lotniczego skaningu laserowego (LiDAR).

Nazwa projektu: Opracowanie koncepcji i bazy danych oraz wykonanie map i analiz środowiskowych.

Okres realizacji projektu:  09.2012 – 05.2013

Zamawiający: w4e Centrum Energii Wiatrowej Aneta Gocek

Zakres prac: Celem prac było opracowanie koncepcji i bazy danych, wykonanie map oraz przeprowadzenie analiz środowiskowych GIS w ramach projektu farm wiatrowych Silesia (gmina Polska Cerekiew, gmina Pawłowiczki). Prace zostały wykonane pod przygotowanie projektu infrastruktury elektroenergetycznej przyłączeniowej wewnętrznej dla farmy wiatrowej.

W ramach prac wykonano opracowanie materiałów kartograficznych  do celów koncepcyjno- projektowych.  Przygotowane zostały także dane rastrowe, analizy GIS w ramach raportu OOŚ wraz z wyznaczeniem zasięgu oddziaływania.

Nazwa projektu: Opracowania ekofizjograficzne podstawowe dla potrzeb trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi.

Okres realizacji projektu:  04.2012 – 11.2012

Zamawiający: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi

Opis: Przygotowanie 3 opracowań ekofizjograficznych podstawowych na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej:

 1. w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela Narutowicza, Williama Lindleya, Wodnej, Juliana Tuwima i Henryka Sienkiewicza – Uchwała Nr XCIII/1704/10 Rady Miejskiej z dnia 8 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 2. w rejonie: Konstytucyjnej, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. dr. Stefana Kopcińskiego oraz terenów kolejowych – Uchwała Nr XXXI/558/12 Rady Miejskiej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 3. w rejonie ulic: Ogrodowej, Zachodniej, Legionów i Cmentarnej – Uchwała Nr XLI/805/12 Rady Miejskiej z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zakres merytoryczny opracowania oparto na rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 155, poz. 1298).

opracowań ekofizjograficznych Łodzi
Łodzi MPZP ekofizjograficznych
 

Nazwa projektu: Projekt Planu przeciwdziałania skutkom suszy – Etap I.

Okres realizacji projektu: 05.2012 – 09.2012

Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Opis: Prace miały na celu opracowanie projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze działania RZGW we Wrocławiu. W ramach zadań szczegółowych określono zasięg oraz natężenie suszy (z podziałem na jej typy), określono także deficyt opadów w zlewniach oraz przeprowadzono analizę możliwości zwiększenia dyspozycyjności zasobów wodnych dla obszaru objętego nadzorem RZGW we Wrocławiu.

Zakres pracy: Głównym celem opracowania była analiza występowania zjawiska suszy na obszarze działania RZGW we Wrocławiu. W szczególności wytypowanie i hierarchizacja obszarów występowania zjawiska suszy oraz ustalenie priorytetów działań dla przeciwdziałania skutkom suszy i łagodzenia następstw niedoborów wody w aspektach:

 1. zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia,
 2. zaopatrzenia  w  wodę  sektora  gospodarki, w tym w szczególności rolnictwa z rozróżnieniem na produkcję zwierzęcą i roślinną,
 3. zaspokojenia  potrzeb  wodnych  środowiska  naturalnego,  w  tym  w  szczególności ochrony cennych przyrodniczo ekosystemów od wód zależnych.

Zadania projektu zostały podzielone na poszczególne elementy dotyczące:

 • zdefiniowania zasobów wód powierzchniowych i podziemnych,
 • analizy wstępowania zjawiska suszy w podziale na jej typy,
 • wyznaczenia i hierarchizacji obszarów narażonych na skutki występowania suszy,
 • określenia indykatywnych  wskaźników  suszy  reprezentatywnych  dla  typów wykorzystania  gospodarczego  obszarów/ podobszarów,
 • oceny możliwości  powiększenia  dyspozycyjnych  zasobów  wodnych w zhierarchizowanych  obszarach  narażonych  na  skutki  występowania  suszy,
 • oceny celowości i możliwości zastosowania różnych form retencji w obszarach  wymagających zwiększenia zasobów wodnych,
 • analizy przestrzennej GIS i stworzenia prezentacji graficznych do projektu.

Nazwa projektu: Projekt planu występowania zjawiska suszy w regionach wodnych RZGW w Szczecinie wraz ze wskazaniem obszarów najbardziej narażonych na jej skutki.

Zadanie: Opracowanie w zakresie GIS projektu planu występowania zjawiska suszy w regionach wodnych RZGW w Szczecinie wraz ze wskazaniem obszarów najbardziej narażonych na jej skutki.

Okres realizacji prac w projekcie: 02.2012 – 08.2012

Odbiorca prac: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Zakres prac: obejmował przygotowania materiałów dotyczących zasobów wód powierzchniowych z obszaru RZGW Szczecin w zakresie obliczeń i analiz danych meteorologicznych, agrometeorologicznych i hydrologicznych.

W ramach projektu udzielone zostało wsparcie eksperckie wspomagające prace w zakresie tworzenia baz danych przestrzennych (dane wektorowe i rastrowe) i analizy GIS z obszaru RZGW Szczecin. W efekcie opracowane zostały nowe zintegrowane warstwy informacyjne (tematyczne) GIS dla poszczególnych etapów projektu. Wykonana została także graficzna wizualizacja wyników projektu, w tym opracowań kartograficznych, tj.:

-map obrazujących intensywność wraz występowaniem zjawiska suszy na obszarach narażonych na skutki suszy z regionu RZGW Szczecin,

-map wskaźnikowych wytycznych do sporządzenia ppss.

Nazwa projektu: Analiza walorów przyrodniczych fragmentu doliny rzeki Zimnej Wody na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Wici

Okres realizacji projektu:  03.2012 – 06.2012

Zamawiający: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi

Zakres prac: Określenie zasięgu doliny wraz z opisem kryterium ustalenia jej granic. Także inwentaryzacja zasobów przyrodniczych doliny, ze szczególnym uwzględnieniem: roślinności rzeczywistej, stwierdzonych stanowisk roślin chronionych i elementów przyrody nieożywionej.

Ocena uwarunkowań przyrodniczych doliny Zimnej Wody w kontekście możliwości jej zagospodarowania, w tym:

-wskazanie terenów, które powinny pełnić przede wszystkim funkcje przyrodnicze (z punktu widzenia uwarunkowań przyrodniczych nie powinny podlegać przekształceniom i zmianie sposobu użytkowania);

-wskazanie terenów możliwych do przekształceń pod urbanizację z określeniem zasad i dopuszczalnych form zagospodarowania.

W ramach prac opracowano również wytyczne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie zasad prowadzenia gospodarki wodnej w dolinie rzeki i na terenach sąsiednich.

Nazwa projektu: Analizy przestrzenne wielokryterialne w postaci map uwarunkowań lokalizacji dla farm wiatrowych

Okres realizacji: 12.2009 – 12.2011

Zamawiający: TWE  S.A. w Warszawie

Zakres prac: Wykonanie prac specjalistycznych w zakresie opracowania. Wdrożenie platformy GIS Server umożliwiającej prowadzenie prac projektowo- koncepcyjnych wraz z prezentacją wyników w postaci internetowego serwisu mapowego- przygotowanego w oparciu o materiały planistyczne oraz obszaru inwestycji farm wiatrowych. W ramach realizowanych zadań dokonano również wstępnej lokalizacji turbin wiatrowych (produktywność, analiza akustycznej, zasięg cienia) wraz z fotograficzną dokumentacją terenową. Dodatkowo czynnie uczestniczono w konsultacjach społecznych dotyczących planowanych inwestycji.

Nazwa projektu: Analiza wariantowa rozbudowy farmy wiatrowej na Górze Kamieńsk

Okres realizacji: 04.2008 – 07.2008

Zamawiający: Elektrownia Wiatrowa Kamieńsk Sp. z o. o.

Zakres prac: Opracowanie koncepcji merytorycznej możliwych wariantów rozbudowy farmy wiatrowej na Górze Kamieńsk koło Bełchatowa. Wskazanie ilości oraz typu zastosowanych wiatraków, ich wpływu na istniejącą farmę wiatrową oraz opracowanie prognozy zasobów energetycznych.

W ramach prac przeprowadzono również aktualizację baz danych GIS oraz wykonano analizy przestrzennej na potrzeby OOŚ ww. inwestycji. Przeprowadzona została także szczegółowa analiza warunków wiatrowych dla istniejących i planowanych lokalizacji turbozespołów (model CFD WindSim) oraz porównanie pola prędkości wiatru otrzymanego z modeli tradycyjnych (WAsP lub MS-Micro).

Obecnie realizujemy prace w projekcie:

„Opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko i przeprowadzenie SOOŚ projektów aPZRP”

SOOŚ aPZRP

„Polska Strategia Wodorowa do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.” Prognoza oddziaływania na środowisko

Polska Staregia Wodorowa projekt