Referencje

Nasze referencje są świadectwem naszego profesjonalizmu i zaangażowania w wykonywaną pracę.

Serdecznie dziękujemy za współpracę wszystkim naszym partnerom oraz wszystkim odbiorcom naszych prac.

„…Firma WIND-HYDRO wywiązała się z powierzonego zadania w sposób terminowy i bez wad, służąc ponadto wsparciem daleko wybiegającym poza formalne zakresy umowy… ”
Geofabryka Sp. z o.o.
Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i informacji przestrzennej
„…. jako solidnego i merytorycznie przygotowanego partnera w zakresie zarządzania infrastrukturą techniczną przedsiębiorstwa z wykorzystaniem Systemów Informacji Przestrzennej, w tym udostępniania informacji przestrzennej w sieci www.”
Projektowanie Farm Wiatrowych
Prace na rzecz budowy i aktualizacji kompleksowej platformy GIS Server
„Przedmiotowe prace zostały wykonane sumiennie i fachowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zawartymi umowami. Wykonawca zapewnił ze swojej strony niezbędna kadrę, posiadającą odpowiednie do wykonywanych prac wykształcenie oraz wiedzę i doświadczenie gwarantujące należyte wykonanie umów.”
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
Nadzór przyrodniczy dotyczący prowadzenia robót utrzymaniowych na Kanale Rogulickim nałożony w treści decyzji RDOŚ
„…Projekt został wykonany rzetelnie, terminowo i bez zastrzeżeń – zgodnie z zapisami umowy oraz ustalonym z Zamawiającym harmonogramem prac.”
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Opracowanie materiałów merytorycznych do sporządzenia projektów planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy