Umowa na realizację opracowania Planu przeciwdziałania skutkom suszy podpisana!

Z przyjemnością informujemy, że dnia 9 listopada 2018 r. zawarliśmy umowę jako członek konsorcjum firm:

na realizacje prac  nad opracowaniem Planu przeciwdziałania skutkom suszy. Prace realizowane są na zlecenie PGW Wody Polskie (nr umowy KZGW/3/2018) w ramach projektu: Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy (nr projektu: POIS.02.01.00-00-0015/16). Współfinansowanie pochodzi ze środków europejskich POIiŚ 2014-2020.

Głównym celem projektu jest sporządzenie dokumentu strategicznego jakim jest Plan przeciwdziałania skutkom suszy z uwzględnieniem podziału kraju na obszary dorzeczy. Plan zostanie wydany w drodze rozporządzenia Ministra właściwego ds. gospodarki wodnej. W ramach opracowania dokumentu zostanie dokonana identyfikacja i hierarchizacja obszarów zagrożonych wystąpieniem zjawiska suszy w Polsce. Powstanie także ocena potrzeb w zakresie ochrony przed suszą oraz opracowany będzie zestaw działań mających na celu przeciwdziałanie i łagodzenie skutków suszy.

Zapraszamy śledzenia informacji i wydarzeń powiązanych z realizacją projektu na stronie stopsuszy.pl oraz na oficjalnym profilu FB Wód Polskich.