Mapy zagrożenia suszą w Polsce

Projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy

W ramach konsultacji społecznych projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS) udostępnione dla odbiorców zostały mapy zagrożenia suszą na obszarze Polski. Prezentowane mapy powstały w ramach analiz przeprowadzonych na potrzeby PPSS. W projekcie planu zidentyfikowano zasięg obszarów zagrożonych wystąpieniem zjawiska suszy i oceniono poziom zagrożenia występowaniem susz w Polsce. W efekcie opracowano oddzielne mapy zagrożenia suszą dla jej poszczególnych typów (suszy rolniczej, hydrologicznej oraz hydrogeologicznej) z zastosowaniem czterostopniowej skali oceny zagrożenia suszą dla danego obszaru.

Mapy zagrożenia suszą, przykład suszy hydrologicznej, geoportal na stronie konsultacjesusza.pl
Mapa zagrożenia suszą hydrologiczną w Polsce

Mapy dostępne są na stronie konsultacjesusza.pl za pomocą usługi geoportalu wbudowanego w stronę w zakładce Mapy PPSS. Usługa pozwala na identyfikację zagrożenia zjawiskiem suszy dla wskazanych terenów objętych analizą suszy w Polsce. Prezentowany serwis mapowy umożliwia lokalizację po adresie jak również pozwala na pomiar powierzchni interesujących nas obszarów. Przygotowany geoportal Mapy PPSS jako pierwszy w Polsce tak szeroko prezentuje zagadnienia zagrożenia zjawiskiem suszy.

Mapy zagrożenia suszą są istotnym elementem analiz powstałych w ramach PPSS, ponieważ to one określają celowość podejmowania działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy (zawartych w katalogu działań). Opracowane mapy posłużą także jako wsparcie przy tworzeniu innych dokumentów czy planowaniu inwestycji.

Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z mapami.