Prognoza oddziaływania na środowisko aPZRP

Rozpoczynamy prace nad prognozą oddziaływania na środowisko i przeprowadzeniem SOOŚ dla aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym.

W kwietniu 2021 roku jako partner w konsorcjum: Kancelaria Radców Prawnych Otawski Dziura Jędrzejewski Troszyński Spółka Partnerska z siedzibą w Warszawie-Lider, WIND-HYDRO Grzegorz Łukasiewicz z siedzibą w Łodzi, podpisaliśmy umowę z PGW Wody Polskie na realizację prac „Opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko i przeprowadzenie SOOŚ”. Zakres niniejszego zamówienie obejmuje realizację Zadania 3 wchodzącego w skład projektu pn. „Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym”. Projekt nosi numer POIS.02.01.00-00-0001/19 i finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.

SOOŚ aPZRP

Głównym celem realizowanego przez nas projektu jest opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko i przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP) dla obszarów dorzeczy Odry, Wisły oraz Pregoły oraz dla projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) dla obszarów dorzeczy Dunaju, Łaby i Niemna.

Koniec prac w zadaniu 3 – Opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko i przeprowadzenie SOOŚ, zaplanowano na koniec IV kwartału 2021 roku. Natomiast zakończenie całości projektu, czyli aktualizacji PZRP zaplanowano na koniec pierwszego kwartału 2022 roku.

Zapraszamy do śledzenia aktualności związanych z realizacją całego projektu aPZRP na stronie https://stoppowodzi.pl/