Projekt rozporządzenia Planu przeciwdziałania skutkom suszy

W styczniu 2021 r. rozpoczął się proces legislacji projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji został zamieszczony projekt rozporządzenia  Ministra Infrastruktury w sprawie przyjęcia  Planu. To właśnie minister właściwy do spraw gospodarki wodnej upoważniony jest, zgodnie z ustawą Prawo wodne, do przyjęcia oraz aktualizacji w drodze rozporządzenia planu przeciwdziałania skutkom suszy. Przyjmowany projektowanym rozporządzeniem Plan opracowany został na okres 6 lat (2021-2027).

Przypominamy, że PPSS stanowi jeden z głównych dokumentów planistycznych w gospodarce wodnej. Jego główny cel przeciwdziałanie skutkom suszy, realizowany będzie poprzez programowanie i koordynowanie odpowiednich działań.

Zgodnie ustawą Prawo wodne, Plan składa się z czterech elementów:

1) analizy możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych; 2) propozycji budowy lub przebudowy urządzeń wodnych; 3) propozycji niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji; 4) katalogu działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy. Elementem składowym dokumentu są także 4 załączniki zawierające zadania inwestycyjne wytypowane z Programu Planowanych Inwestycji PGW WP, zadania inwestycyjne związane ze zwiększeniem retencji zlewni na obszarach wiejskich, zadania inwestycje zgłoszone w ramach konsultacji społecznych przez podmioty zewnętrzne (spoza PGW WP) oraz katalog działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy.

Zachęcamy także do zapoznania się z oceną skutków regulacji (OSR), gdzie zawarto informacje opisujące skalę problemu skutków suszy w poszczególnych sektorach w Polsce, zestaw rekomendowanych rozwiązań jak i oczekiwanych efektów, w tym potencjalnych korzyści z realizacji postanowień Planu.

Wszystkie dokumenty, ujęte w procedurze legislacyjnej udostępniono na stronie RCL, w zakładce Legislacja–Rządowy Proces Legislacyjny. Projekt Planu został ujęty w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury pod pozycją nr 88.

Zachęcamy do lektury.