TRANSFER STRZAŁEM W DZIESIĄTKĘ

Plakat Transfer wiedzy strzałem w dziesiątkę, płatne straże dla pracowników naukowych w łódzkich przedsiębiorstwachW miesiącu grudniu 2013r zakończyliśmy w naszej firmie realizację programu stażowego Transfer strzałem w dziesiątkę współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Podstawowy cel programu to wzmocnienie transferu wiedzy i powiązań sfery B+R, poprzez przyjmowanie przez przedstawicieli biznesu (MMŚP) województwa łódzkiego na staż  naukowców jednostek naukowych z regionu. Koordynatorem projektu został KDK Info Sp. z o. o.

W ramach projektu firma WIND-HYDRO przyjęła na półroczny staż dwóch naukowców reprezentujących UŁ Wydział Biologii i Ochrony Środowiska oraz PŁ Wydział Mechaniczny. Zrealizowane 2 staże nosiły odpowiednio nazwy: Integracja wiedzy i dobrych praktyk GIS w celu podniesienia konkurencyjności firmy WIND-HYDRO oraz Opracowanie metodyki oszczędnej i bezpiecznej eksploatacji przydomowej siłowni  wiatrowej.

LiDAR

Pierwszy staż obejmował zagadnienia związane z usprawnieniem prowadzonych w firmie analiz przestrzennych (GIS). Szczególnie tych wykorzystywanych w pracach nad raportami oceny oddziaływania inwestycji na środowisko (OOŚ) czy analizach zagrożeń środowiskowych i ocenie ryzyka lokalizacji inwestycji. W rezultacie prac powstała całkowicie innowacyjna metodyka identyfikacji obszarów zagrożeń hydrologicznych na terenach zurbanizowanych (innowacja procesowa). Metodologia co wyjątkowe wykorzystująca najnowszej generacji dane skaningu laserowego LiDAR. W celu przetestowania rozwiązania podjęliśmy bezfinansową współpracę z Miejską Pracownią Urbanistyczną w Łodzi. Opracowaną metodykę  wdrożyliśmy w praktykę przy późniejszym zleceniu dla opracowania Osiedla Nowosolna. Finalnie MPU zastosowało ją  przy realizacji zlecenia dla całego miasta w ramach prac nad dokumentem planistycznym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”.

Prototyp

Drugi staż realizował zagadnienia opracowywane w firmie WIND-HYDRO w partnerstwie z TWE S.A.  Tym razem tematem przewodnim było wdrożenie inwestycyjne- budowa prototypu małej siłowni wiatrowej (urządzenia małej energetyki wiatrowej MEW). Innowacyjne rozwiązania jakie osiągnięto w ramach stażu dotyczyło metodyki oszczędnej i bezpiecznej eksploatacji przydomowej siłowni wiatrowej. Z wykorzystaniem naukowych metod opracowywaliśmy modele do analizy modalnej i wytrzymałościowej elementów powstającego prototypu turbiny z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych. Rezultaty analiz prezentowaliśmy na spotkaniach biznesowych i konsultacyjnych grupy odpowiedzialnej za wykonanie prototypu.

Wyniki innowacyjnych rozwiązań wypracowanych w ramach stażu mieliśmy możliwość zaprezentować w ramach Inno Hyde Park i GIS day

W ramach obu staży Transfer strzałem w dziesiątkę powiązanie sektora gospodarki ze strefą nauki stanowiło kluczowy element do tworzenia innowacyjnych rozwiązań. W efekcie współpracy z pewnością zwiększyliśmy konkurencyjności firmy WIND-HYDRO.