TRANSFER STRZAŁEM W DZIESIĄTKĘ

Plakat Transfer wiedzy strzałem w dziesiątkę, płatne straże dla pracowników naukowych w łódzkich przedsiębiorstwachW miesiącu grudniu 2013r zakończyliśmy w naszej firmie realizację programu stażowego „Transfer strzałem w dziesiątkę”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Podstawowy cel programu to wzmocnienie transferu wiedzy i powiązań sfery B+R, poprzez przyjmowanie przez przedstawicieli biznesu (MMŚP) województwa łódzkiego na staż  naukowców jednostek naukowych z regionu. Koordynatorem projektu został KDK Info Sp. z o. o.

W ramach projektu firma WIND-HYDRO przyjęła na półroczny staż dwóch naukowców reprezentujących UŁ Wydział Biologii i Ochrony Środowiska oraz PŁ Wydział Mechaniczny. Zrealizowane 2 staże nosiły odpowiednio nazwy: Integracja wiedzy i dobrych praktyk GIS w celu podniesienia konkurencyjności firmy WIND-HYDRO oraz Opracowanie metodyki oszczędnej i bezpiecznej eksploatacji przydomowej siłowni  wiatrowej.

Pierwszy staż obejmował zagadnienia związane z usprawnieniem prowadzonych w firmie analiz przestrzennych (GIS) wykorzystywanych m.in. w pracach nad raportami oceny oddziaływania inwestycji na środowisko (OOŚ) czy analizach zagrożeń środowiskowych i ocenie ryzyka lokalizacji inwestycji. Rezultatem jest wykorzystująca najnowszej generacji dane skaningu laserowego LiDAR, całkowicie innowacyjna metodyka identyfikacji obszarów zagrożeń hydrologicznych na terenach zurbanizowanych (innowacja procesowa). W celu przetestowania rozwiązania podjęta została bezfinansowa współpraca z Miejską Pracownią Urbanistyczną w Łodzi. Opracowana metodyka została  wdrożona w późniejszym zleceniu dla opracowania Osiedla Nowosolna. Finalnie MPU zastosowało ją  przy realizacji zlecenia dla całego miasta w ramach prac nad dokumentem planistycznym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”.

Drugi staż realizował zagadnienia opracowywane w firmie WIND-HYDRO w partnerstwie z TWE S.A.  Tematem przewodnim było wdrożenie inwestycyjne- budowa prototypu małej siłowni wiatrowej (urządzenia małej energetyki wiatrowej MEW). Innowacyjne rozwiązania jakie osiągnięto w ramach stażu dotyczyło metodyki oszczędnej i bezpiecznej eksploatacji przydomowej siłowni wiatrowej. Z wykorzystaniem naukowych metod opracowywano modele do analizy modalnej i wytrzymałościowej elementów powstającego prototypu turbiny z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych. Rezultaty analiz Stażysta prezentował na spotkaniach biznesowych i konsultacyjnych grupy odpowiedzialnej za wykonanie prototypu.

Wyniki innowacjnych rozwiązań wypracowanych w ramach stażu prezentowane były m.in. w ramach Inno Hyde Park i GISday

W ramach zrealizowanych obu staży, powiązanie sektora gospodarki ze strefą nauki stanowiło kluczowy element do tworzenia innowacyjnych rozwiązań, które w efekcie zwiększają konkurencyjności firmy WIND-HYDRO.